slektsnavn etternavn fornavn nevnt år anmerkning side
Abel Jakobsdatter Ester 1676
18
Abel Jakobsen Hans 1676
18
Abel Mathiasdatter Ester 1678 d 1685 gm Peder L Blix 23,195,196,200,203,204
Abel Mathiasen Hans 1690 til Tysnes 24,196,205
Abel Mathiasen Mathias 1678
23,196
Abel Mathiasen Rasmus 1678
23
Abel
Jakob 1671, d 1676 gullsmed 17,18,19,20,75,142
Abel
Mathias 1657,d 1664 byfogd 21,22,195,200,201


Abel Margrete 1707 Gm William Hammond 182
Agdenes Jørgensen Hans

30

Akselsen Hartvig 1707 murmester 163
Alderup
Lars 1689
64
Alderup

1708 prokurator 106
Almli
Finn 1670 Børsa 36
Alting
Jon 1670 Stadsbygd 36

Andersdatter Karen 1705 Baltser Nilsens enke 89,90,91,92,126

(Andersen) Anders
gullsmed 54,63

Andersen Erik 1711
134

Andersen Hans
buntmaker 57

Andersen Zakarias 1698
79
Angell Lorentsen Morten skifte 1696
51,180
Angell Mortensen Lorents 1684 rådmann 58,196
Angell
A 1700
94
Angell
Lorents 1710, skifte 1719 Veier 184
(Angell)
Margrete 1712 gm Christian Frost 163
Angell
Peder 1712 viselagmann i Nordland 163


Anne
sl Busch's 26


Anne 1680 enke etter mag. Søren 49


Anne 1685 buntmaker 107


Anne 1709 Anders Jonasens kone 127


Anne 1694 gm Vincent Friis 160

Arntsen Lars f ca 1659 d 1723 gullsmed 145,156,163,164,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,203
Askim
Tore 1670 Stadsbygd 36
Asserson
Niels
overformynder 200

Augustinussen Melkior d før 1708 sogneprest til meldal 66,174

Bastiansen Lars d før 1672
44,50,55
Batta
Peter
Bedemann for Domkirkesognet 187
Bech
Fredrik 1694 Notar 187


Bergitte 1690 i Sygården 204
Bie Assersøn Nils 1660, d før 1680 overformynder 12,156,157
Bie Nilsen Nils 1682
177
Bierch
Holger

178
Bing
Jens 1684 rådmann 58


Birte d 1729 gm gullsmed Lars Arntsen 194
Bjelke
Ove 1670 Østråt 35
Blix Pedersen Caspar f ca 1688 gullsmedsønn 203
Blix Pedersen Lars f ca 1683 d 1690 gullsmedsønn 196
Blix Pedersen Lars f ca 1690 gullsmed i Molde 203
Blix Larsen Peder d 1692 gullsmed 80,81,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203
Bogarth Setsen Adrian 1691 gullsmed 152,156
(Bogarth) (Setsen) Barach skifte 1698 kontrafeier 156
Borch Pedersen Daniel 1693 gullsmed-læredreng 151
Borch
Liw 1705
89
Borchmann

1709
69
Borg
Anders '1717,1720 gullsmed 121,136,186
Boysen
Broder 1713 Skipper 194
Brix Pedersdatter Riborg 1678-1713
19,20
Brix Pedersen Lars/Laurits 1691,1693,d 1699 borgermester 19,58,79,93,99
Brouer
Herman 1683,1705 gullsmed 19,88,89,92,132,156
Brun
Knud 1709
132
Braa Halstensen Lars 1680 Byneset 49,55,65
Braa
Halsten 1680 Byneset 49
Buckhof
Daniel 1679,1695 baker 76,110,114,159
Bull Jensen Jørgen d 1665 sogneprest Stadsbygd 29,31,32,33
Bull Jørgensen Hans 1681, d 1688 gullsmed 12,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,75,84,142
Bull Jørgensen Henrik d nov 1688 sogneprest stadsbygd 29,51,64,66
Bull (Ingdal) Jørgensen Hans d før 1669 Ingdal, Stadsbygd 29,30,31,32,33,34,38,42,43
Busch
Lars 1718 smed 129
Busch
Svend 1682,1720 auksjonarius 59,60,121,129,138,143
Bygball
S 1700
94

Carlsdtr Ingeborg

131
Casuben
Sr. 1676 København 52,66
Celius Henriksdatter Marta Margrete d 1708 enke etter Anders C Gammelgård 24,25,75,76,77,80,93,104,105,106,107
Celius Jonasdtr Riborg Margrete f ca 1713
128
Celius Jonasen Anders f ca 1715
128
Celius Jonasen Hans f ca 1710
128
Celius Jonasen Søren f ca 1707
128
(Celius) Sørensen Christian Fredrik 1708,1726 gullsmed 110,114,130,131,134,138

Christensen Jakob 1684 rådmann 58
Cimber Nilsen Steen 1695
161
Compoteller
Christopher 1685
64
Corfey


pottemaker, baklandet 136
Crantz
Albert 1698
79
Darre Christophersen Mentz 1655
14
Dass Pedersdatter Petronlle levde 1724
26
Dass
Petter 1665
141


David 1672 Soldat 15
Dorenfeldt
Lars 1718,1720 gullsmed 130,138
Dreyer
Peter 1672,1689 lagmann 39,40,42,45,66,87,200


Edis
bygård-eier Trondheim 57
Ehm
Hans 1675,1686 sorenskriver over Størdal og Selbo 17,23,199

Eilersen Morten 1698 stykkaptein 79


Elisabeth 1686 enke etter Rasmus Hansen 198


Ellen 1708 gm Melkior Augustinussen 174
Elli
Bent 1670 lensmann, Børsa 36,38
Engel
Johan 1689 gullsmedlærling hos P L Blix 203


Erik 1692 glassmaker 160

Eriksen Erik
gullsmedsvenn 80

Eskildsen Mads (1712?)
117

Evertsen Daniel 1670 sorenskriver 35

Evertsen Hans
sorenskriver Strinden 20,36
Falch
Peter 1716 Skipper 188
Fasmer
Johan
handelsmann 62

Fastersen Jon 1695 skomaker 48
Fearn
Alexander 1672 Susanna Krabbes svigersønn 45
Fenstad
Oluf 1670 Stadsbygd 36
Fester
Henrik 1679 baker 57,71
Fester
Klaus skifte 1700
156
Fischer
Rasmus skifte 1687
180
(Flensburg) Nilsen Anders 1707 gullsmed-læredreng 152,153,154
Flensburg Hansen Nils 1707 proviantskriver på Røros 152,153,154
Foss Thiesen Johan 1683 gullsmedsvenn 80

Frandsen Anders 1681,1686 konfiskasjonsforpakter på tollboden 16,142,143,144,145,147,148,149


Fredrik
visiterer 144
Frey
Hans Henrik 1708,1716 repslager 111,114,115,185
Friis Jensen Jens 1672 kannik 15,44,45,46,47,65
Friis
Vincent d før 1694
160
Frost
Christian d før 1712
163
Gammelgård Christensen Anders d 1677 gullsmed 24,75,76,77,80,112
Gammelgård Andersdatter Anne Elsebe f 1675,1701
24,78,112
Gammelgård
Christen 1700 sogneprest, Lesje 24
Gammelgård
Christian 1708 København 114
Gammelgård Andersdatter Maria f 1676,1706
24,78
(Gammelgård) Christensen Poul 1687
77
Gartner
Hans Christian 1699
88
Gartner
Lorents 1707
164
Gerdt
Henrik 1685 skredder 48
Gierde
Henrik 1692
160

Giørtsen Henrik 1670,1681
35,37,43,77

Gjertsen Carl
glassmaker 180
Green Jonsen Hans
rådmann 30,31
Green Larsdtr Maren
gm Pedr Leth 131,132
Greger Jonsen Nils 1682, 1701 Bergen gullsmed, senere til Tjøtta 25,26
Greger Nilsdatter Else Marie

26
Grilche
Hans Jørgen 1710 skipper 174
Grumb
Peder

31,32
Grøn
Hans d før 1710 magister 174
Grønning
Paul 1670 Stadsbygd 36
Grønning
Sigfr. 1670 Stadsbygd 36
Gunhild


snekker 132,133
Gylden Nilsen Jens 1676,1686
18,20,23,199,200,201
Hagerup
Rikard 1703
162
Hais
Luitke d før 1688
61
Hammond
Johan 1708
190
Hammond
slekten 1703
188,190
Hammond
Thomas 1686,1708
145,190
Hammond
William 1700, d 1710 kjøpmann 61,67,181,182,184

Hansdatter Ingeborg 1683 Mads Simensens festemø 48

Hansdatter Inger 1650
12,30

Hansdatter Inger 1689
64

Hansdatter Karen 1650
12

Hansdatter Karen 1679 enke etter Jens Muus 63

Hansdatter Lisbeth d 1687 gm Rasmus Haard 21,195,196

Hansdatter Margrete

30,34,35,36,37,38

Hansen Christen 1672 fogd 16

Hansen Rasmus d før 1686
198,199,202

Hansen Søren 1678,d før 1680 magister 49,68
Harbest Johansdatter Anna 1708
113
Harbest Johansdatter Kirstine 1708
113,121
Harbest
Johan 1699 kandgytter (kannestøper) 99,100,108,113,121
Harchsen Per
1691 prokurator 104
Hass Eliasdatter Sophia 1682,1718 gm J Seested 143,175
Hass Eliasen Jeremias
organist 144
Hass
Elias
organist domkirken 143
Heggelund Jensen Michel 1694 prest Karlsø 171,172
Heggelund Michelsen Jens 1663
141
Hei
Rollof 1700 skipper 100
Heins Andersdtr Karen 1704
12,67,70,75
(Heins) Andersen Anders 1644, d 1660 gullsmed 11,12,30
Heins Andersen Anders 1672 H J Bulls stesønn 12,44,45,64,67
Helkand
Oluf d før 1678
24,78
Helkand

1655 Borgermester 13
Hempel
Johan Christopher 1697 murmester,byggmester 60,181

Henriksdatter Sophie 1708 Chr Gammelgårds kone 114

Henriksdatter Trine d ca 1663 gm C Seested 141

Henriksen Hans d ca 1668 stiftsskriver, Nordland 21,22

Henriksen Nils 1686 underfogd 149

Henriksen William 1710
174
Hersleb

1713 krigskommisær 80
Hersted
I 1700
94
Hersted
Johannes 1701 rådmann 26,161
Hersted
Johannes 1684 rådmann 58,64
Hess
Mette 1709
121
Hoff
Simon 1692 rektor. Mag. 133
Hogtop
Klaus 1682
54
Holby Nilsen Henrik 1706 prest til Loppa 78
Holst
Harder 1691
157
Holthe Pedersen Johan 1710
163
Hornemann
Henrik 1678,1683 handelsmand 19,20,24,78,138,156
Horstman
Nikolai 1719 gullsmedsvenn 130
Hougnes
Oluf 1670 Børsa 36
Hukelaas
Oluf 1670 Børsa 36
Humle
Erik 1692
160
Humle
Lars 1686
50,85
Høyer
Svend 1684
65,66
Høysager Olsen Svend 1700,1704 byfogd 94,98,99
Haard Hansen Rasmus d 1672
17,21,196
Haard Rasmusdatter Karen 1664, d 1712 Tysnes prestegrd g3m Hans Martens 21,22,24,194
Ingdal Hansdatter Margrete d 1691
40,41,42,43,56,65,66,77

Jakobsen Jens 1705 gullsmed læredreg 180

Jakobsen Markus
rådmann 26,57,144

Jakobsen Morten 1697 nordlandshandler 56

Jakobsen Peder 1691 læredreng hos søren jonasen 104,105


Jan

132
Jelstrup Jakobsen David 1665
141,143
Jelstrup
Thomas 1708 Levanger 111,114


Jens 1672 Kandgytter 15

Jensen Jørgen 1683,1696 fra Vefsn 166,167

Jensen Peder 1637, d 1655 gullsmed 11

Jensen Peder 1697,1704 skomaker 60,67

Jensen Peder 1691
152

Jensen Rasmus 1686 fogd over Fosen 198

Jensen Thomas 1696
166
Jessen
Mathias 1681 klokker 77


Johannes 1707 hattemaker 164


Johannes 1694 gullsmed læredreg 180

Johansen Ole 1696 skomaker 160

Johansen Peder 1686 "søfarende", hus i Dronningens gt 49,55,56,68,158

Johansen Thomas 1685
48,50


Jon 1708 vekter 190

Jonasen Anders
skomaker 75,104,105,115,127

Jonsen Hans 1685
59

Jonsen Hans 1665, skifte 1680 "i Goutbechveiten" 141,156,157

Jonsen Ole skifte 1710 snekker 161
Jouch
Petter 1686,1702 dommer 96,145


Judith
gm Markus Jakobsen 26,144
Jurgens
Joachim 1687 doktor 198

Justsen Christen skifte 1691
156
Jæger Jørgensdatter Margreta 1686 Trondheim 16
Jæger Jørgensen Jørgen
Bergen 16
Jæger
Erik
Myntgardein, Kristiania 13
Jæger
Gabriel 1701
102,103
Jæger
Jørgen 1655 gullsmed 12,13,14,15,16
Jäger
Jacob
Augsburg, Tyskland 13


Jørgen 1707 Rotgyter 166,181

Jørgensdatter Marit d 1684 borgerske 144


Karen 1709 enke etter Borchmann 69


Karen 1686 enke etter Hans Martens 75,199


Karen 1687 enke etter Mathias Abel 201


Karen 1692 gm Rasmus Larsen 179
Karli
Jon 1670 Stadsbygd 36

Karlsen Ole 1717
185,186

Karstensen Otto 1677
54
Kelberlade
Andreas 1716 Murmester 185
Kicheseh
Johan 1689 vinforlater, tysk 55,84
Kiel Jonsen Hans 1691,1701 (Tromsø amt) 171,191
Kierulf

1674 lensmann Vågan 12
Kihl Steffensen Jon 1686,1691
55,191
Kinch Jakobsen Lars (1712?) underfogd 117,124

Kjeldsen Ole 1688
85

Kjellsen Ole 1711
191
Kjelstrup Jensen Christian 1713 gullsmed-læredreng 152
Kjelstrup Jensen Frans 1713 gullsmed-læredreng 152
Klemetsen Jakob
1688 tjener hos proviantforvalteren 109
Kløcker
Christopher 1707 musikus 163,164,165,181
Kobberdahl Nilsen Ole

26
Koch Jørgensen Hans

30
Krabbe
Susanna 1671 L Bastiansens enke 44,45,46,47
Krag
Rasmus 1708 prokurator 114,142,163
Krog
Peder 1718 Biskop 127,129
Krop
Peter 1710 kobberslager 181
Kruse Christensen Jens 1711 gullsmedsvenn 123,124,125
Kruse Christensen Johan 1659,1675 gullsmed 12,67,68,69,70,71,75
Kruse Johansen Christian 1688
70
Kaas

1689 stiftsamtmann 64
Lange
Peder
Skomaker 187


Lars 1695 smed 161

Larsdatter Gisken 1713 gm Broder Boysen 194

Larsen Jon 1685,1695 hanskemaker 48,50

Larsen Lars 1711,1715 gullsmed-læredreg 180,191

Larsen Lars 1707,1710 vert i Tarraldsgrd og oldermann i likbærerlauget 182,183,184

Larsen Ole 1707 Vever 153,154,155

Larsen Pros 1705
91,92

Larsen Rasmus d før 1692
179
Leemand
Jørgen d 1706
131,132,133
Lemche

1710 kandgytter (kannestøper) 181
Lemming
Nils 1714 (Tromsø amt) 172
Leth Jensdatter Anne f ca 1715 gm Corfey 136
Leth Jensdatter Rebekka f 1719
136
Leth Jensen Lars f ca 1710
136
Leth Jensen Peder f ca 1705, d 1730 gullsmedsvenn 136
Leth Pedersen Jens 1691,d 1718 gullsmed 81,104,110,114,123,124,130,131,132,133,134,193
Leth Pedersen Svend Jens

132
Leth
Michel 1712
131,137,138,161
Leth
Peder

127
Leth
Peder
sorenskriver Gauldal 131,132
Leth
Rebekka 1720,1726 gm J Leemand, H Wulf 131,137,138
Loug Sevoldsen Jørgen 1678 gullsmedsvenn 76

Ludvigsen Lars 1696
166,167,168,169,170
Lund Lauritsdatter Gidsken 1684
156

Madsen Jens (1712?)
115,116,117,118,119

Madsen Markus 1680,1710
78,79,121,156,160
Magnus
Ahasverus 1696 baker, vaktmester 168
Malvik Andersen Gunder 1680
49,50,51,52
Manzin
Johan 1680, d før 1688 handelsmann 49,50,51,52,65,66


Maren
sl Christoffer Schøller 19


Maren 1686 Sl. Mag. Ole C Tønders kone 55


Maren
Peder Leths kone 127


Maren 1696 gm Markus Madsen 160


Maren 1710 gm Johan Holthe 163


Margerete 1685 sl Hans Jonsens kone 59


Margreta 1708 enke etter Christen Rasmusen 106


Marit (1712?) gm Mads Eskildsen 117
Martens
Hans 1674 gullsmed 17,21,22,23,75,194,199,200
Melhorn
Povel 1710 kontrafeier 181
Messler
Christian 1723 Bedemann for Vår frue kirkesogn 187
Meyer
Evert 1682,1690 prest, hospitalforstander 195

Mogensen Jens 1699 logerte 1699 hos Søren Jonasen 88


Mons (1712?) glassmaker 117

Mortensen Jørgen 1716 skipper 174
Mumme
Hans Jørgen 1699
88,121
Munch

1704 fogd, Nordmøre 189
Munch
Jens 1686 veier og måler 55,145
Munch
Johan 1696
166
Munthe
Ingeborg 1710 gm mag Hans Grøn 174,177
Muus Hansen Jens

63
Muus Jensen Hans 1680
64
Myhlenforts

1713 oberstløitnant 152
Nideros Andersen Peder (1712?)
116,157
Nideros
Anders 1691
157
Nideros

1710 prokurator 163

Nilsdtr Kirsten

32

Nilsen Baltser d før 1705
89,126

Nilsen Gert 1705 vever 89,91

Nilsen Hans 1655 Buntmaker 13

Nilsen Jakob skifte 1678 rådmann 57,58,62

Nilsen Klaus D før 1694 Bedemann for Vår frue kirkesogn 186

Nilsen Peder 1701 gullsmed læredreg 180
Nitter Henriksen Christian
gullsmedsvenn 81,82,125,131
Nohl
Anders 1710 parykkmaker 181
Nysted Hansen Ole 1665 nordlandsskipper 141
Nysted Olsen Christen 1698 gullsmed-læredreng 142,151


Ole (1712?) glassmaker 117

Olsdatter Karen 1665 gm C Seested 141

Olsen Anders
skredder 22

Olsen Erik 1656, d før 1686 gullsmed 16,23,199

Olsen Lars 1686 halvbror av Fosen-fogd Rasmus Jensen 198,199

Olsen Laurits skifte 1688
156

Olsen Peder 1707 buntmaker 164,165,180

Olsen Sivert 1675,1691 vertshusholder 69,70,152
Opdal
Erik 1686, d 1675 hospitalsprest 51,52
Opdal (Andersen) Roald 1679,1691,d 1711 borgermester 51,52,58,66,71,94,191,195,203
Pareli Jonasen Steen f ca 1712
128
Parelius Klausdatter Maren
gm Anders Sørensen 121,123


Paul 1684 perlestikker 59

Paulsen Peder 1708 politimester 133

Paulsen S
(kirkebygger?) 132
Paust Jonasen Cornelius f ca 1709
128
Paust Korneliusdatter Sophie f 1677 Jonas Sørensens kone 126


Peder 1697 baker 56

Pedersdatter Anne

17

Pedersdatter Birgitte 1682 gm Lars Arntsen 177,178

Pedersdatter Kirsten (1712?)
117,118

Pedersen Hans 1681 baker 17

Pedersen Hans
nordlandshandler (gm NN Leth) 131,137

Pedersen Jørgen 1700 fogd Orkdal og Gauldal 172

Pedersen Ole
dreng 22

Pedersen Oluf 1677 skredder 54

Pedersen Poul

34
Percy
Henrik 1688,1702
66,67,162

Petersen Michel d før 1686 kommisær 144
Pilchen

skifte 1710 apotekersvend 175

Povelsen Peder 1703 Politimester 188
Preen
Nikolai 1699 vertshusholder 88,92
Ramsø
Holger 1696 prokurator 170
Randorf
Mathias 1710
121
Rasch
Lars d før 1688 rådstueskriver 61
Rasch
Nikolai

178


Rasmus 1698 repslager 79


Rasmus 1708 vekter 190

Rasmussen Christen d før1708 handelsmann 57,106,142

Rasmussen Laurits 1686 gullsmed læredreg 179
Ravert
Henrik 1683 handelsmann 62,195
Ravert

1695 kirkeverge 161
Reichwein

1672 kaptein, Lillehammer 16
Reimers
Jens Jakob 1741
121
Revel
Natanael 1689
55,84
Revell

1686 Mester 49


Riborg 1688 enke etter Luitke Hais 61,62


Riborg 1681 gm Jakob Abel 75,143

Richertsen Lage 1690 gullsmed-læredreng 147,151
Richter
Jørgen 1701 gullsmeds læredreng 101
Ritber
Peter

26
Rohde
Daniel 1686,1708 barberer 114,145
Ross Larsen Lars 1707 krovert 164,166,181
Roth
Anders 1678 prokurator 68,83
Rytter
Peder 1686 skredder 55,64
Røe
Thomas 1699 pottemaker, baklandet 171
Rølling

1708 vaktmester 190
Røst Hansen Anders 1710 nordlandshandler 174
Røyer

1681 kapteinløytnant 25

Samuelsdatter Anne
presteenke 29

Samuelsdatter Ellen

29
Schøller Christophersen Kasper

79
Schøller
Christoffer
viselagmann 19
Seested Christensdatter Ane 1663 gm N Støren 141
Seested Christensdatter Maren 1663 gm J Heggelund 141
Seested Christensdatter Trine 1663 gm O Nysted 141
Seested Christensen Christen f 1661
141,156,157
Seested Christensen Jens f ca 1652, d 1718 gullsmed 76,80,82,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,178,180,191,192,193,203
Seested Jensen Christen d 1665 nordlandshandler 141

Seiersen Anders 1678 dansk bønhas / "en forløpen danske" 19,76


Sidsel 1696 vertshuspike 167

Simensen Mads 1683 baker 48,60
Skive Larsen Jens 1677,1701 settedommer, byfogd 21,22,62,95,96,103
Skive Lauritsen Peder 1684 rådmann 58
Skive Lauritsen Svend 1684 rådmann 58
Skive Svendsen Rasmus
gullsmedsvenn 81,82
Skaaning Ibsen Ole

99
Sommerfeldt
Lambert 1691
104,105,131


Sophie 1686 Mester Reuells kone 49
Stabel Larsen Christopher 1684 fenrik, s av Lars Bastiansen 49
Stabel
Christian 1709
133
Stabel

1698 løitnant 79
Stavne
Hans
vekter 85,86,87,93,178
Steen
Poul 1684,1688 proviantforvalter 59,109
Steenkuhl

1683 kandestøper 156
Støren Nilsen Peder 1676,1694, d før 1698
52,66,79,187
Støren Pedersen Nils 1663
141,144

Størkersen Ole 1686 sagmester 43
Sukkerbaker
Oluf 1689
55
Surland
Reinholt 1705
90
(Svaboe?) Christophersen Jens
prest 80
Svane Simensen Nils 1713 gullsmed-læredreng 152
Svendsen Erik
1699 gullsmed-læredreng 152
Sylow
Peder 1705
172
Sæter
Jon 1670 Børsa 36
Sønderborg Andersen Nils 1672
16

Sørensdatter Katrine 1701,1720 gm Jens P Leth 101,102,103,114,115,131,136

Sørensen Anders f ca 1684, d 1712 gullsmed 110,114,119,120,121,122,123,124,125,126,131,135,187

Sørensen Henrik f ca 1689, d 1716 gullsmed 110,114,130,131,134

Sørensen Jonas f ca 1686, d 1718 gullsmed 91,110,114,120,126,127
Teielgård
Jakob 1684 løitnant 59
Thams

(1712?) prokurator 118
Thems
Jens 1669 sorenskriver, Stadsbygd 35
(Theting?) Jonasen Søren 1678, d 1712 gullsmed 25,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,124,125,126,131,132,142,144,171,178,180,192

Thommessen Berithe 1696
170
Thune
Hans 1705 fullmektig 92

Torbersen Mogens

127,132,133

Toresen Jon 1692
205

Torstensen Peder 1677 kipper 54
Tostrup
Jakob
feldbereder 132,133
Treschow
Herman 1709 generaltollforvalter 162
Tungen
Bersvend 1670 lensmann , Stadsbygd 36
Tybring Sørensen Mads 1688 fogd, Strinden 20
Tønder Andersen Mads 1686 rådmann 25
Tønder Christophersen Andreas 1684 President 58
Tønder Christophersen Ole 1686 magister 55
Urne
Fredrik 1656 lensherre 15
Urne
Knut 1673 oberst vaktmester 46
Urup
Anne
legat 143
Vogt
Morten 1690,1697 prokurator 160,199
Volquartsen Carsten


78
von Ahnen
Iver 1702
95,103
von Krog
Lucretia 1685 von Varninghofs kone 107
von Lemfort

1700 oberstløitnant 172
von Varninghof

1685 kaptein 107
von Westen
Thomas

172
von Westen

skifte 1698 apoteker 144,156
Voss
Henrik 1701,1711 kannestøper 78,102,110,112,113,115,134,135
Weiss
Johan Andreas 1707 blikkmaker 165,166
Wessel
Jan 1684,1700
94,156
Westling
Hans 1670 konst. Lagmann 36,40
Wigant
Alexander 1680 musikus 57
William


snekker 85,86,87
Wilthagen
Caspar skifte 1686 postmester 197,198
Wilthagen Caparsdatter Katrine f ca 1668 gm Peder L Blix 197,203
Wilthagen Caspersen Lorentz

197
Wisløff Thommesen Nils 1679,1715 byskriver 69,70,156,175,177
Wissing
Søren 1713 gullsmed 20,177
With
Sebastian 1693 magister 93
Witt
Lars 1708
106,109,133
Wulff
Hans d før 1720
137,138
Ørland
Tøger

65
Aalborg Andersen Nils 1685 prokurator 60,67+D31
Aalborg
Jens 1700 visitør ved tollboden 101
Aastad
Arnt 1670 Børsa 36
Aastad
Jetmund 1670 Børsa 36
Aastrup Hansen Tøger 1678,1686
23,199,200,201
2001 Bjørn H. Nyheim