Biskopen over Nordlandene o Finmarken (Tromsø biskop)

Eske 459

Korrespondanse og saksdokumenter angående skolevesen

Aaar 1827
Gårdenes Navne Faders eller Huusbonds Navn Børnenes Navne Alder Aar Datum ved Ankomsten Kundskab ved Ankomsten Hvorlænge de søgte Skolen Hvorvidt de i denne Tid bleve bragte Flid, Forhold og Sindelav Om de før har bivaanet Skolen Vilkaar Foreldreness
Digermulen hr Peter Angell Lars Nicolaj Dybfest 10 5. August Læser godt Bog, kjender Tal til 100, Læser udenad den første Part i Katechismen 4 Ugger og 2 Dager Læser udenad de 5. Parter i Katechismen samt Huustavlen og smaaestykkerne.-Skriver efter Dictering. - Regner paa Tavle Additio og Subtratio samt samme og i hovedet intil 100 og tilbage. Godt Forhold og Sindelag Har ikke før søgt Skolen Gode Vilkaar
ibidem do: Hans Pauli: 8 5. August Læser taalig i Bog, intet udenad, kjender ikke heller Tal eller Skriver.- 10 Dage I denne korte Tid lærte han udenad de 3. Parter i Kathi: og at kjende Tal til 100, og skriver ved ved Sandbordet.- samme Forhold og Sindelav do: do:
ibid: do: John Rener. 12 9. September Læser taalig i Bog, udenad de 4. Parter i Katechismen, kjender Tal til 100, skriver Bogstaver. 3 Ugger Læser udenad næsten helle Katechismen og begynte paa Lærebogen, skriver i Dictering. Regner de 4re Specier i ubenævnte Tal.- Godt Forhold, men ikke den flittigste Elev Forkundskabene var tilforn lært hjemme do:
ibid. do: Birgitha Sophia 16 5. August Læser ganske slet i Bog, udenad hist og her i katechismen, kjender Tal til 100, skriver efter forskrivt.- 10 Dage I denne korte Tid lærede hun ganske lidet udenad, da jeg mestville øve hende i Renlæsning og forstand.- Skriver nogenlædes efter Forskrifter.- Godt Forhold og Sindelav, men og uflittig do: do:
Wigen ved Kabelvaag Lensmand Lars Lykke Johan Olaus Lie 12 7. August Læser godt i Bog, udenad halle Ketechismen og videre, skriver Dictering. Regner De 4. Specie, samt Regula De.Tri. i hele Tal. 8 Ugger Har lært udenad 6. Kap: i Lærebogen samt det gamle Testamentes historier i Hoefters Bibelhistori, har en udmærket god Forstand i Katecisation. Begynt paa Geogrphien og Landkort(?) som han har en god Forstand derudi; Regner Regula De Tri, inværsa, samt Vexel- og Banqverots-Regning, Skriver i Dictat og Skjønskrivning.- Meget Flittig. Godt Forhold og Sindelav. Hans Forkundskaber er lært paa Skolen i Christiansund medhavende sin Karacterer Gode Vilkaar
ibidem Just Jæger Just Jæger 8 8. August Kjender verken Bogstaver eller Tal.- 3 Ugger Har Lært at kjende Bogstaverne og staver paa 3. stavelses Tabellen i Danske og Lattinske Bogstaver.- Kjender Tal til 10.- meget slet Begreb og ikke det bedste Forhold. Har ikke før vært i Skole Fattig Vilkaar
Skjeen Ole Mortinus Andersen Anders Olsen 13 20. Augusti Læser slet i Bog, intet udenad. kjender Tal til 10., skriver Bogstaver efter Forskrivter. 3 Ugger Har lært de 5. Parter i Katechismen og det 1. Kap: udenad i Lærebogen.- Regner Adition og Subtraction i hovedet og paa Tavlen, skriver nogenledes samme skrivt.- Godt Fatteevne, men ikke det bedste Sindelav med sine Ligemænd. Har ofte søgt Skolen under hr Falster taalig Vilkaar

Aaar 1827
Gårdenes Navne Faders eller Huusbonds Navn Børnenes Navne Alder Aar Datum ved Ankomsten Kundskab ved Ankomsten Hvorlænge de vare i Skolen Hvorvidt de i denne Tiid bleve bragte Flid, Fatteevne og Sindelav Om de før har bivaanet Skolen Forældrenes Vilkaar
Øihelhavn Peter Leth Ditlev Olaj Bjørvig 12 5. September Læser godt i Bog, udenad hele Kathecismen godt Næmme(?), kjender Tal til til(!) 100. skriver Bogstaver paa Tavlen.- 8 Ugger Forbedret sig ved denne Tid meget godt, Udenad de 5. Cap: i Lærebogen har en god Forstand ved Catechisution(?).- Regner de 4. Specier i helle Tal og af hovedet og paa Tavlen.- Skriver i Dictat, og Brevskrivning.- God Flid og Fatteevne, Godt Sindelav. Har før vært paa Skolen i Tronhjem Gode Vilkaar
Helle hr. Jørgen Angell Andreas Mikal 14 15. August Læser godt i Bog, udenad de 4. Parter i Katechismen, kjender Tal til 100, og var begynt i Skrivning og Regning.- 14 Dage Har lært de 5 Parter og Huustavlen i Catechismen og det 1te Cap: i Lærebogen. Skriver i Dictering. Regner de 4. Specier i Ubenævnte Tal, og var begynt i de 2. første Sp: i Benævnte Tal. Lidet Fatteevne, men stille og godt Sindelav. Har væeret først lært hjemme af en Scolemester Meget gode Vilkaar
ibidem do: Jørgen Mathias Angell 10 15. August Læser godt i Bog, udenad de 5. Parter i Katechis: Kjender Tal til 10.- Skriver Bogstaver efter Forskrifter.- 14 Dage Læser udenad det øvrige i Catechismen. Skriver efter Forskrivterne. Regner Addition og Subtration i Hovedet og paa Tavle.- Godt Fatteevne og Forhold. Ligesaa do:
ibid. do: Harvig Jentoft 7 15. August Læser taalig i Bog, intet udenad, kjender ikke heller Tal. 3 Ugger I denne Tid lærte han udenad de 3. Parter i Catechismen, og kjender Tal til 100. Regner i Hovedet Addition og Subtration til 100. og til bage.- Flittig og Godt Forhold. Første Skolegang do:
ibid. do: Anna Jonetha 11 19. September Læser ganske taalig i Bog, intet udenad. Kjender verken Tal, eller skriver.- 8 Dage I denne korte Tid lærte hun udenad de 4. Parter i Cattechismen, kjender Tal til 100. Skriver endnu ved Sandbordet.- Godt Fatteevne og Sædeligt Forhold Ligesaa do:
Svartsund Ingebrigt Engelsen Johan Ingebrigtsen 12 31. August Læser slet i Bog da han ikke er forsynet fra Begyndelse i Stavning, intet udenad, kjender tal til 10. 3 Ugger Har lært de 5 Parter og Huustavlen i Catechismen – Kjender Tal til 1000, men ikke at regne hverken af Hevedet eller paa Tavlen, Skriver taalig efter Forskrifter. Slet Fatteevne, og maadelig godt Forhold Har tilforn været 8 Ugger i Skolen hos hr Falster Taalig Vilkaar
Ørsnes Hans Monsen Gjert Lind 9 18. September Læser godt i Bog intet udenad, kjender intet Tal, er ikke holdt til Skrivning. 14. Dager I denne Tid lærte han udenad de 5. Parter i Katechismen, kjendt Tal til 100. Regner godt af hovedet og har en god Forstand. Skriver efter Tabellen paa Sandbordet. Godt Fatteevne, stille og Sædeligt Sindelag Første Skolegang Godt Vilkaar

Aaar 1827
Gårdenes Navne Faders eller Huusbons Navn Børnenes Navne Alder Aar Datum ved Ankomsten Kundskab ved Ankomsten Hvorlænge de blive i Skolen Hvorvidt de i denne Tiid bleve bragte Flid, Fatteevne og Sindelav Om de før har bivaanet Skolen Foresattes Vilkaar
Aawigen Christian Danielsen Peter Benoni 8 6. Augusti Kjender nogle faa Bogstaver, ikke Tal. 3 Ugger Læser ganske taalig i Bog, Kjender Tal til 100. og regne af Hovedet fra 1. til 100. og tilbage. skriver Bogstaver paa Sandbordet.- Godt Fatteevne og Sædeligt Forhold Første Skolegang Godt Vilkaar
ibid. do: Elen Anna 10 6. August Læser taalig i Bog, udenad de 2. Parter i Katechismen, kjender ikke Tal, og er ikke begynt at skrive.- 5 Ugger Hun har i denne Tiid lært udenad Catechismen indtil Se(..)sen, kjender og skriver Tal til 1000. Regner ganske fortræffeligt af Hovedet; men ikke paa Tavle.- Ligesaa Har undertiden søgt Skolen ved sl. hr Falster do:
ibidem Jesper Monsen Niels Jespersen 12 6.Augusti Læser slet i Bog, da han aldeles ikke kan stave eller sammenlægge 2de Bogstaver, kjender verken Tal eller Skrivt. 4 Ugger og 4(?) Dage I denne Tiid lærte han udenad de 5. Parter i Cathechismen, Regner i Hovedet og paa Tavlen fra 1. til 100. og tilbage i Addition og Subtration, skriver Bogstaver efter Forskrift. taaligt Fatteevne og Forhold Første Skolegang taaligt Vilkaar
ibidem do: Martinus Carolius 9 8. Augusti Kjender verken Bogstaver eller Tal.- 3 Ugger Staver i A:B:C: Bogen, Kjender Tal til 100.- er ikke endnu kommen i Renlæsning.- Ligesaa Ligesaa do:
Kirkevaag Frants Nielsen Jacob Johan 7 6. Augusti Kjender verken Bogstaver eller Tal.- 14 Dage Staver i A:B:C: Bogen Kjender Tal til 100. Skriver ved Sandbordet. Godt Fatteevne men ikke det bedste Forhold. Første Skolegang Godt Vilkaar
ibid. do: Maren Margaretha 9 6. Aug: Læser slet i Bog formedelst dens slette Stavning, Udenad de 2 Parter i Katechismen, kjender ikke Tal.- 3 Ugger Lært udenad helle Ctechismen og Staver meget godt, Kjender Tal til 100. og regner brar i Hovedet.- Godt Fatteevne og Forhold. Har ofte søgt Skolen tilforn do:
Kabelvaag Mons Larsen Mikal 10 12. September Læser taalig i Bog, udenad 3 Parter i Katech: kjender Tal til 10.- 8 Dage Lært udenad de 5. Parter i Catechismen Kjender Tal til 100.; men ikke videre i denne korte Tid.- Godt Fatteevne og Forhold. Ligesaa do:
ibid: Niels Evensen Hans Nicolaj 12 den 10. October Læser stavende i Bog, kjender ikke alle Bogstaver.- ikke Tal eller skrivt 14 Intet lært udenad, det vil blive meget Besværligt at tæmme dette Dyr til Meneske da slette Forældre have slette Børn
ikke søgt Skolens fattige Vilkaar

Avskrift 1999, Bjørn H. Nyheim