Fra avisen Nidaros 24. juli 19061):
Endel tyfustilfælder har i den
siste tid indtruffet ute paa Agdenæs be-
fæstninger. 3 bygutter og en fra Ørlandet
blev i forrige uke sendt ind paa Trondhjems
sykehus, og nu idag blir en furer sendt did,
mens en sersjant er lagt ind til observation.
Hvor smittekilden er kommet fra, vet man ikke
sikkert, men det fortælles at den bygut som
først fik sygdommen, hafde været i byen i
markedstiden og kort tid efter blev han syk.
Som følge af den smittsomme sygdom er
kredsskytterstevnet i Hassel-
viken, som skulde været holdt 28de og 29de
juli, indstillet indtil videre.

Fra avisen Dagsposten fredag 3. august1):
Om Furer Einar Kjesbo, der
igaar afgik ved Døden paa Trondhjems sy-
gehus, skriver en af hans mange Venner til
"Dagsposten": Afdøde, der opprinnelig havde
faaet sin Uddannelse ved Feltartilleriet, har
siden 1898 gjort stadig Tjeneste ved Befæst-
ningerne paa Agdenes og var en dygtig og
pligtoppfyldende Mand, hvis noble og bram-
fri Færd havde skaffet ham Overordnedes
som Underordnedes udelte Høiagtelse og Hen-
givenhed. Han efterlader Enke og 3 smaa
Børn. Kjesbo var født 1874 og blev saa-
ledes kun 32 Aar gammel.

De samme minneord var også gjengitt i avisene Nidaros og Adresseavisen.
Adresseavisen skrev fredag 3. august1):
Tyfusen paa Agdenes Befæstnin-
ger har som igaar meddelt krævet sit andet
Offer ,idet Furer ved Sikkerhedsbesætnin-
gen , Einar Kjesbo, Onsdag afgik ved Dø-
den paa Trondhjem Sygehus. Afdøde, der
oprindelig havde faaet sin Uddannelse ved
Feltartilleriet ,har siden 1898 gjort sta-
dig Tjeneste ved Befæstningerne og var
netop avanceret til Furer. Han var en dyg-
tig og pligtopfyldende Mand, hvis noble
og bramfrie Færd havde skaffet ham Over-
ordnedes som Underordnedes udelte Høiag-
telse og Hengivenhed. Kjesbo efterlader En-
ke og 3 smaa Børn, han var født i 1874 og
blev saaledes kun 32 Aar gammel.

1)Mikrofilm ved Folkebiblioteket i Trondheim.